wtorek, 10 lutego 2015

ZASADY FAIR TRADENajważniejsze zasady Sprawiedliwego Handlu to:

Uczciwa cena jaką otrzymują producenci za swoje produkty:
 • jej wysokość powinna być zawsze ustalana z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, przy udziale producentów i innych zainteresowanych stron
 • powinna pokrywać koszty zrównoważonej ekologicznie i społecznie produkcji
Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe:
 • krótki czas oczekiwania na zapłatę
 • możliwość prefinansowania, jeśli wymaga tego sytuacja
 • bezpośrednie relacje pomiędzy producentami a organizacjami handlowymi
 • skracanie łańcucha pośrednikówSprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne:
 • płace na plantacjach, gdzie produkuje się towary na zasadach Sprawiedliwego Handlu, powinny zapewniać pracownikom i ich rodzinom wystarczające środki na utrzymanie
 • bezpieczne, nie zagrażające zdrowiu warunki pracy
 • wolność zrzeszania się
 • równe płace w przypadku kobiet i mężczyzn
 • niewykorzystywanie pracy dzieci, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz na podstawie lokalnego prawa
Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką:
 • producenci powinni powołać i stopniowo wzmacniać demokratyczną organizację producencką (np. spółdzielnię, stowarzyszenie rolników, związek zawodowy pracowników)
 • decyzje powinny być podejmowane wspólnie, w sposób demokratyczny i transparentny
Dążenie do zwiększania niezależności producentów:
 • długofalowym celem Sprawiedliwego Handlu jest takie wsparcie drobnych producentów, aby w przyszłości mogli prowadzić opłacalną działalność także poza ruchem i być konkurencyjnymi na rynku krajowym bądź światowym
Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów:
 • zadaniem organizacji Sprawiedliwego Handlu jest także edukacja i zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie podejmowania etycznych wyborów konsumenckich, dostarczanie im informacji o producentach, ich produktach oraz warunkach, w jakich powstały.


źródło: www.fairtrade.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz